Betingelser

Kahuna Creative sine retningslinjer

1. Ansvar for feil og/eller mangler

Dersom kunden ønsker å reklamere på de tjenestene som er levert, må dette skje uten ugrunnet opphold. Siste frist for å fremsette reklamasjon er i alle tilfeller 30 dager etter at levering har skjedd. Kahuna Creative AS plikter etter beste evne å avhjelpe kunden dersom leveransen inneholder feil og/eller mangler, og har rett til å foreta omlevering innen rimelig tid. Kahuna Creative AS´ ansvar for kundens eventuelle tap kan bare overstige den samlede kostnaden av varen/tjenesten som er levert, dersom det er utvist grov uaktsomhet. Kahuna Creative AS har intet ansvar for indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, tapt fortjeneste, produksjonsstans, tap av kundeforhold eller «goodwill» eller andre økonomiske tap.

1A. Korreksjon og justeringer

Alle pristilbud fra Kahuna Creative AS inkluderer én justeringsrunde. Hvis kunden ønsker ytterligere justeringer, faktureres videre runder med normal timerate.

2. Opphavsrett

Dersom leveransen omfatter grafiskproduksjon, fotografi eller idévirksomhet

Kahuna Creative AS har opphavsretten til verket, jf. åndsverkloven § 1 annet ledd nr. 1 og nr. 13, og § 4 annet ledd. Ved levering gis samtykke til at kunden kan utnytte verket frem til betalingsforfall. Når full innbetaling har skjedd, overdras opphavsretten til verket i sin fullstendighet til kunden. Kunden har ansvar for at hun har alle nødvendige tillatelser i forbindelse med opphavsrett etc. for alt materiale hun leverer til Kahuna Creative AS.

3. Tilbud

Pristilbud gitt av Kahuna Creative AS er, dersom ikke annet er avtalt, gyldig i 30 dager. Når kunden aksepterer tilbudet, er det inngått en bindende avtale. Tilbud basert på tidsbruk (timer), er å anse som et estimat. Oppdraget vil bli fakturert ut fra faktisk medgått tid.

4. Fakturering og kreditt

Faktura sendes når oppdraget er levert, eller månedlig dersom oppdraget strekker seg utover én måned. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist. Kahuna Creative AS forbeholder seg retten til å avslå kreditt etter nærmere kredittvurdering.

5. Aksept av salgs- og leveringsbetingelsene

Disse salgs- og leveringsbetingelsene ansees som akseptert av kunden når kunden har akseptert tilbudet per e-post, ved signatur eller lignende. Når disse betingelsene er akseptert av kunden én gang, gjelder de også for alle fremtidige oppdrag mellom kunden og Kahuna Creative AS.